LFA-Fonden


Vedtægter for Lystfiskerforeningen AROS’s Udsætningsfond:   ”LFA-Fonden”    

§ 1 Navn og hjemsted.  

1. Fondens navn er ”LFA-Fonden” (Lystfiskerforeningen AROS’ Fond) og hjemstedet er Århus Kommune.      

§ 2 Stiftere.  

1. Fonden er stiftet af Brabrand Lystfiskerforening i forbindelse med sit 25-års foreningsjubilæum den 3. august 1988.      

§ 3 Formål.  

1. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til: - udsætning af fisk. - aktiv fiskevandspleje. - aktiviteter knyttet til natur- og fiskemiljøprojekter.  

2.     Fondens midler kan alene anvendes til disse formål i fiskevand, hvor Lystfiskerforeningen AROS har fiskeret, eller hvor foreningen har en tilknyttet interesse.      

§ 4 Bestyrelse.  

1.    Fonden ledes af en bestyrelse med 3 medlemmer.  

2.    Medlemmerne vælges / udpeges således: 2 medlemmer udpeges af Lystfiskerforeningen AROS’ bestyrelse og skal være fuldgyldige medlemmer af denne. 1 medlem vælges blandt Lystfiskerforeningen AROS’ medlemmer på den årlige generalforsamling.  

3.    Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan selv fastsætte en eventuel forretningsorden.   

§ 5 Fondsmidlernes tilvejebringelse.  

1.    Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag, offentlige tilskud, overskud fra særlige arrangementer samt eventuelle overførsler hidrørende fra Lystfiskerforeningen AROS’ årlige nettooverskud.  

§ 6 Fondsmidlernes frigivelse.  

1.   Fondsbestyrelsen afgør, hvor stor en del af fondens midler, der kan frigives hvert år.  

2.     Fondsmidlerne kan søges frigjort ved skriftlig ansøgning til fondsbestyrelse inden 1. januar.  

3.    Tilsagn / afslag på ansøgning foreligger senest 1. marts.  

4.   Fondsbestyrelsens beslutning om frigivelse af midler sker ved simpel stemmeflerhed, dog skal mindst 2 medlemmer være tiltræde beslutningen.  

5.   Fondsbestyrelsens afgørelse kan ankes til Lystfiskerforening AROS’ bestyrelse senest 14 dage efter svar på ansøgning.    

§ 7 Årsberetning, regnskab og revision.  

1.    Fondens årsberetning og regnskab forelægges til godkendelse på Lystfiskerforeningen AROS’ årlige generalforsamling.  

2.    Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.  

3.    Fondens regnskab og likvide midler varetages af Lystfiskerforeningen AROS’ kasserer i overensstemmelse med vedtægterne for Lystfiskerforeningen AROS, § 9.  

4.    Fondens regnskab revideres af Lystfiskerforeningen AROS’ 2 revisorer.    

§ 8 Vedtægtsændringer  

1.     Ændringer i eller tilføjelser til nærværende vedtægt kan kun ske, såfremt dette besluttes på Lystfiskerforeningen AROS’ ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 6 i AROS Lystfiskerforening.    

§ 9  Opløsning.  

1.     I tilfælde af fondens opløsning skal fondens formue anvendes til fremme af vandmiljøformål i Århus Kommune eller lignende almennyttige formål godkendt af Lystfiskerforeningen AROS.    

§ 10 Ikrafttræden.    

1.    Vedtægterne har virkning fra 24. februar 2020.