Udlægning af sten i Skjern å ved Langagergaard

8. maj 2022

Lystfiskerforeningen Aros har fået Dansk Center for Vildlaks til at stå for et vandoptimeringsprojekt i Skjern å (Skjernvej 133, Videbæk).
Projektet går ud på at optimere en vandløbsstrækning på ca. 400 m., som ikke har givet laks eller havørreder de sidste 4 år.
Formålet er at forbedre de fysiske forhold således at der skabes flere standpladser for opgangsfisk (og dermed øget chance for at få en fisk på krogen).
Samtidig er der i projektet også skabt standpladser og opvækstområder til yngel, smolt og standfisk. Dansk Center for Vildlaks har stået for planlægning, projektering, myndighedsbearbejdelse ift. tilladelser/retningslinjer, lodsejerkontakt og tilladelse samt kontakt til udførende entreprenør. Det vil sige at der er tale om et fuldstændigt færdigt projekt. Hele strækningen er undersøgt ift. bundtype, dybde, bredde, strømforhold, eventuelle eksisterende strømlæ mm. Det er gjort ved fysisk at gå vandløbet igennem iført waders samt med båd at vurderer vandløbets beskaffenhed. Med udgangspunkt i undersøgelsen af de fysisk forhold er der lavet en detaljeret plan for en præcise placering af sten og stenbanker. Placeringerne blev markeret med pæle på bredden.

Den 5. maj er der udlagt 8 store sten af ca. 1.000 kg. over strækningen. Det blev gjort ved hjælp af en gravemaskine med lang arm og en dumper, som kom med sten af to omgange. Derudover er det lagt 2 store stenbanker á ca. 1,5 m2 marksten. Endelig bliver der udlagt træstammer som skal tjene som skjul for yngel og smolt. I forhold til markeringerne på bredden blev udlægningen dirigeret af Søren Larsen fra Dansk Center for Vildlaks. Der blev taget nøje hensyn til at stenene ikke lå for højt ift. sommerens kanosejlads.

Det var Hee Entreprise fra Ringkøbing der stod for entreprenørdelen af projektet. Hele øvelsen med udlægning af sten tog under 2 timer fra start til slut. Der er nu skabt langt mere variation i vandløbet med flere skjulesteder for fiskene. Projektet har naturligvis også positiv effekt for vores kolleger fra LF26 på den anden side af åen.

Projektet er egenfinansieret af Lystfiskerforeningen Aros’ Fond.